Home | Actina Super Trofeo Cup

2022-05-31 21:00
League duration
2022-05-27 12:00 - 2022-06-05 23:00
Game Picture League Picture

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów esportowych “Actina Super Trofeo Cup” - zwanego dalej „TURNIEJEM” jest portal SimRace.pl zwany dalej „ORGANIZATOREM”.
 2. Sponsorem Turnieju jest Very Very Spółka Z.o.o z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 71/38
 3. Turniej odbędzie się 31.05.2022 r.
 4. Turniej organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Godziny podawane przez Organizatora to czas obowiązujący w Polsce CET+2 (Czas środkowoeuropejski letni).
 5. Wszelkie informacje o Turnieju będą dostępne na stronie internetowej Organizatora esport.simrace.pl pozostałe kanały komunikacji wymienia §2 p.4

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 1. W Turnieju mogą uczestniczyć osoby fizyczne bez limitu wieku, nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zwane dalej UCZESTNIKAMI. W Turnieju nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Udział osób niepełnoletnich wymaga posiadania pisemnej zgody opiekuna ustawowego. Zgodę należy przesłać wiadomością prywatną na serwerze Discord SimRace.pl do administratora rauf#2248
 3. Udział w Turnieju i podanie związanych z tym danych (w tym danych osobowych) jest dobrowolne, jednak ich niepodanie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju.
 4. Oficjalne kanały komunikacji Turnieju to:
  1. strona organizatora www.esport.simrace.pl
  2. dedykowany kanał Turnieju na serwerze Discord SimRace.pl https://discord.gg/ETkv7mShSY (link dostepny także na stronie Forum SimRace.pl poprzez górne menu strony https://simrace.pl/forum )
 5. Zgłoszenie do Turnieju odbywa się przez dedykowaną stronę z zapisami i obsługą zawodników www.esport.simrace.pl 
  Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i deklaracją spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do udziału w Turnieju.
 6. Organizator do przeprowadzania Turnieju wykorzystuje własne serwery gry Assetto Corsa Competizione. Wyszukiwanie serwera i dołączanie do serwera odbywa się przez menu gry, zakładka Multiplayer/Online.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy w grze ani ewentualne problemy sieciowe Uczestnika z serwerem gry, dostępem do usług czy też innych problemów z internetem utrudniających czy uniemożliwiających poprawny udział w Turnieju.
 8. Wykorzystywanie błędów gry, dodatkowych programów zmieniających w jakikolwiek sposób warunki rozgrywki, manipulacji serwerami czy ruchem sieciowym lub podejrzenie takiego oszustwa w stosunku do Organizatora czy Uczestników będzie skutkować dyskwalifikacją i bezterminowym ograniczeniem dostępu do usług Organizatora.
 9. Zabronione jest uczestnictwo w Turnieju pod nie swoim imieniem rozumianym jako nick, pseudonim lub inaczej określony wirtualny symbol Uczestnika przypisany do jego konta z grą lub na stronie Organizatora. Zabronione jest używanie multikont. Naruszenie powyższych skutkować będzie dyskwalifikacją i bezterminowym ograniczeniem dostępu do usług Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu na każdym etapie rozgrywki Uczestnika który według Organizatora lub Sponsora nie spełnia wymogów uczestnictwa, który jest podejrzany o naruszenie zasad uczciwej rywalizacji lub który swoim zachowaniem lub deklaracjami działa wbrew interesowi Turnieju, Organizatora lub Sponsora. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Organizatora.
 11. Wszelkie uwagi formalne dotyczące Turnieju należy zgłaszać Organizatorowi na adres email forum@simrace.pl

§ 3. OŚWIADCZENIE ZGODY

 1. Administratorem i Koordynatorem danych osobowych Uczestników Turnieju jest SimRace.pl
 2. Kontakt w sprawie danych osobowych odbywa się pod adresem email forum@simrace.pl
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Turnieju
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora tj art. 6 ust.1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO)
 5. Uczestnik zgłaszając się do Turnieju wyraża zgodę na użycie jego danych przez Organizatora w każdej aktywności marketingowej, medialnej i sportowej Turnieju poprzedzających wydarzenie, w jego trakcie jak i po jego zakończeniu w szczególności w zakresie grafik, relacji z wyścigów, zdjęć, informacji prasowych, transmisji, i informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych i innych.
 6. Dane osobowe Uczestnika Turnieju mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji Turnieju w tym usługi prawne.
 7. Uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych Organizatorowi jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wyklucza z uczestnictwa w Turnieju.

§ 4. WARUNKI ROZGRYWEK

 1. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
 2. Aby wziąć udział w Wyścigu należy spełnić następujące warunki:
  1. zrobić 5 czystych okrążeń na serwerze prekwalifikacyjnym,
  2. zaznaczyć obecność na stronie wydarzenia.
 3. Do Turnieju kwalifikuje się 40 zawodników w kolejności z wyników prekwalifikacji.
 4. Prekwalifikacje trwają od piątku 27.05.2022 r. godz. 12:00 do poniedziałku 30.05.2022 r. godz. 23:59.
 5. Kwalifikacje i wyścig odbędą się we wtorek 31.05.2022 r.
  1. Kwalifikacje 10min start 20:45,
  2. Wyścig 45min start ok. godz.21:00
 6. Samochodem Turniejowym jest Lamborghini Huracan ST EVO2 2021 (DLC)
 7. Zespoły
  1. Organizator nie przewiduje klasyfikacji zespołowej.
 8. Prekwalifikacje
  1. Przed rundą wyścigową organizator udostępni serwer prekwalifikacji, gdzie każdy kierowca chcący wziąć udział w wyścigu zobowiązany jest do wykonania określonej powyżej liczby poprawnych okrążeń.
  2. Poprawne okrążenia zapisywane są do bazy danych dla każdego kierowcy. Na stronie wyników prekwalifikacji wyświetlany jest najlepszy czas okrążenia danego zawodnika oraz liczba okrążeń.
  3. Okrążenia wyjazdowe, zjazdowe oraz takie gdzie serwer naliczył wyjazd poza tor nie są zaliczane do poprawnych okrążeń i nie są zapisywane w bazie danych.
  4. Okrążenia zrobione przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prekwalifikacji nie są zaliczane do wyników.
  5. Lista startowa do danej rundy tworzona jest automatycznie z wyników prekwalifikacji na podstawie uzyskanego czasu, liczby okrążeń oraz obecności. Obowiązkiem zawodnika jest spełnienie warunków kwalifikacji do danej rundy i wszelkie prośby o dopisanie do listy będą odrzucane.
 9. Weekend wyścigowy
  1. Trening
   1. Sesja treningowa rozpoczyna się na około godzinę przed wyścigiem, zgodnie z czasem podanym na stronie przy danej sesji.
   2. Sesja ta służy sprawdzeniu możliwości połączenia oraz warunków panujących na torze. Zaleca się aby zawodnik połączył się z serwerem podczas sesji treningowej aby nie powodować doczytywania elementów gry u innych zawodników podczas sesji kwalifikacyjnej.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do restartu serwera podczas sesji treningowej jeśli wystąpi błąd w konfiguracji lub zawodnik zgłosi taki błąd, nie później niż 15 minut przed zakończeniem sesji.
   4. Organizator nie gwarantuje rozwiązania problemu jeśli ten wystąpi z przyczyn niezależnych (np. bug gry, problem z serwerem lobby) lub zostanie zgłoszony w ostatniej chwili.
  2. Kwalifikacje
   1. Sesja kwalifikacyjna trwa 10 minut. Okrążenie rozpoczęte przed upływem czasu również jest wliczane do pomiarowych.
   2. Wyjazd na sesję kwalifikacyjną odbywa się z zachowaniem odstępu do samochodu poprzedzającego. Odstęp ma być taki, żeby obaj kierowcy mogli wykonać okrążenie pomiarowe bez przeszkadzania sobie wzajemnie.
   3. Użycie opcji "powrót do garażu" jest niedozwolone.
   4. Wyprzedzanie podczas kwalifikacji dozwolone jest wyłącznie w przypadku gdy kierowca poprzedzający popełni błąd lub jest dużo wolniejszy. Jeśli tempo kierowcy jest podobne, a doganiasz go przy zakrętach to znaczy, że zostawiłeś sobie za mało miejsca. Należy odpuścić i dać sobie i jemu możliwość wykonania dobrego okrążenia pomiarowego. Wyprzedzanie podczas kwalifikacji, a szczególnie na okrążeniu wyjazdowym gdzie zawodnik poprzedzający zostawia sobie miejsce lub utrudnianie innym jazdy może skutkować nałożeniem kary zgodnie z taryfikatorem.
  3. Wyścig
   1. Pit stop nie jest wymagany.
   2. Użycie opcji "powrót do garażu" i ponowny wyjazd na tor jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją.
  4. Wjazd / wyjazd z alei serwisowej
   1. Zawodnik wjeżdżający / wyjeżdżający z pitu zobowiązany jest do nie przekraczania linii ciągłej. Dotyczy to również kierowców znajdujących się na torze w momencie jeśli inny kierowca wyjeżdża z alei serwisowej.
   2. W zależności od danej sesji weekendu wyścigowego zawodnicy są zobowiązani zachować następujące środki ostrożności:
    1. Trening i kwalifikacje - zawodnik wyjeżdżający z pitu powinien przepuścić kierowcę znajdującego się na szybkim okrążeniu. Musi tak dostosować swoją prędkość wyjazdu aby nie przeszkodzić, a w szczególności nie doprowadzić do kontaktu z zawodnikiem znajdującym się na okrążeniu pomiarowym, który ma w tej sytuacji pierwszeństwo. Przeszkodzenie takiemu zawodnikowi przez osobę wyjeżdżającą z pitu może skutkować nałożeniem kary.
    2. Wyścig - zawodnik wyjeżdżający z pitu ma pierwszeństwo i nie musi ustępować innym kierowcom na torze - jeśli nie jest zawodnikiem zdublowanym (nie dotyczy kierowców różnych klas). Zawodnik, który widzi osobę wyjeżdżającą z pitu musi dostosować swój tor jazdy aby nie spowodować kolizji.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z turnieju uczestników, którzy celowo bądź nieumyślnie powodują szkody na innych uczestnikach turnieju (np. celowe uszkodzenie pojazdu, rozpraszanie na czacie lub wysoki ping (ponad 100ms) powodujący niekontrolowane przemieszczanie pojazdu po torze)
 10. Punktacja
  1. Za każdy wyścig kierowca otrzymuje stosowną ilość punktów w zależności od pozycji na mecie. Punktacja zostanie podana na stronie Turnieju.
  2. Aby zostać sklasyfikowanym w danym wyścigu i otrzymać punkty kierowca musi przejechać minimum 80% okrążeń, które wykonał lider.
 11. Zgłaszanie incydentów
  1. Po każdym wyścigu udostępniona zostanie powtórka wzorcowa.
  2. Zgłoszenia incydentów można dokonać przy pomocy przeznaczonego do tego formularza na stronie wyścigu do 24h po zakończeniu wyścigu.
  3. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie powtórki wzorcowej określając dokładny czas z powtórki i wybierając nazwisko podejrzanego. W przypadku dłuższych wyścigów, gdzie są dwie powtórki należy podać też nr powtórki.
  4. Zgłaszany incydent należy opisać z własnej perspektywy możliwie szczegółowo i konkretnie, unikając emocjonalnych opisów wartościujących.
  5. Zgłoszenia z niewłaściwej powtórki, bez prawidłowego oznaczenia czasu, wyraźnego opisu itp. będą traktowane jako zgłoszenia niepoprawne i zostaną odrzucone.
 12. Kary
  1. Każdy incydent rozpatrywany jest indywidualnie i sędziowie wydają swoje ekspertyzy w formie pisemnej lub podczas sesji sędziowskiej.
  2. Jeśli sędziowie osiągną zgodność lub opinię przeważającą zostaje wydany werdykt sędziowski.
  3. Punkty karne nadawane są przez sędziów na podstawie werdytku.
  4. Punkty karne odliczane są od wyniku danego zawodnika z określonej rundy.
  5. Niestawienie się zawodnika, który uprzednio potwierdził obecność i został dopuszczony do wyścigu a nie pojawił się na starcie może skutkować wykluczeniem go z 3 kolejnych wydarzeń organizowanych przez Simrace.pl lub Sponsora Turnieju. Decyzja w tym zakresie znajduje się wyłącznie w gestii Organizatora.
 13. Klasyfikacja generalna
  1. Zwycięzcą wyścigów zostaje kierowca z największą liczbą punktów. W przypadku remisu jest to zawodnik z większą ilością zwycięstw (w przypadku równej ilości zwycięstw – największa liczba drugich miejsc itd.)
 14. Inne
  1. Zaleca się, aby kierowca podczas trwania kwalifikacji oraz wyścigu był dostępny na odpowiednim kanale głosowym Discord. Komunikację należy ograniczyć do minimum podczas trwania sesji kwalifikacyjnej oraz wyścigowej.
  2. Regulamin sportowy może ulec zmianie z ważnych i uzasadnionych przyczyn. Każda wprowadzona zmiana obowiązuje od najbliższej rundy.

§ 5. NAGRODY

 1. W Turnieju zostanie wyłonionych 3 laureatów, każdy z nich otrzyma odpowiednią nagrodę według podziału:
  1 miejsce – 500 zł pay safe card
  2 miejsce – 200 zł pay safe card
  3 miejsce – 100 zł pay safe card
 2. Za przekazanie nagród odpowiedzialny jest Sponsor Turnieju.
 3. Organizator informuje, iż dodatkowe świadczenie pieniężne przypisane do nagrody zostanie pobrane na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm. i odprowadzone przez Sponsora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 4. Sponsor i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody - w przypadku zmiany danych Laureata Nagrody, o której Sponsor i Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w Regulaminie. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureata w sposób opisany w §6 Regulaminu, pomimo awizacji, Nagroda przepada na rzecz Sponsora.

§6.ZASADY OPODATKOWANIA

 1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody określonej w §3 Regulaminu uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Sponsor. Wydanie części rzeczowej Nagrody nastąpi wyłącznie po pobraniu przez Sponsora dodatkowego świadczenia pieniężnego przypisanego do nagrody na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art.41 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§7. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Gdyby okazało się, że Laureat Nagrody nie spełnił warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie, w takim przypadku, każdorazowo na miejsce Laureata Nagrody wchodzi Uczestnik, który zajął najwyższe miejsce nie premiowane nagrodami.
 2. Laureaci Nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej na kanale Discord do dnia 07.06.2022 r., przez Organizatora.
 3. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureat Nagrody zobowiązany jest do końca dnia 08.06.2022 r. do nadesłania na adres email Organizatora:  forum@simrace.pl maila zawierającego: potwierdzenie otrzymania wiadomości o wygranej oraz imię, nazwisko oraz dane  do wysyłki nagrody. Czas nadesłania danych osobowych dla uczestnika wybranego z listy rezerwowej wydłuża się o 2 dni licząc od dnia 07.06.2022 r.
 4. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi Turnieju w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem wygranej.
 5. Organizator i Sponsor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcom z powodu:
  • Braku kontaktu ze strony Laureata Turnieju po ogłoszeniu wyników.
  • Niespełnienia warunków uczestnictwa w konkursie wskazanych.
  • Odmowy przyjęcia nagrody.
  • Niedostarczenia danych niezbędnych do wysyłki.

W powyższych przypadkach Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody, która przechodzi na Uczestnika z listy rezerwowej, a w przypadku niespełnienia warunków przez Uczestnika z listy rezerwowej na  Sponsora stosownie do postanowień Regulaminu.

 1. Laureaci Turnieju są zobowiązani do formalnego potwierdzenia odebrania nagrody, stosowny kwit będzie wysłany jako dokument zwrotny razem z nagrodą i należy go odesłać na wskazany adres.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym m.in. zmiany liczby nagród Turnieju.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.
 3. Podstawowe informacje o Turnieju i jego zasadach zawarte będą w materiałach rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Turniejem.
 4. Turniej nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com, Instagram.com lub Youtube.com ani z nimi związany. Portal Facebook.com, Instagram.com oraz Youtube.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Turnieju na łamach serwisu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Turnieju będą rozstrzygane na drodze polubownej.